Welkom bij 50 Actief

Vief Kwiek Oostende is een socio-culturele vereniging die deel uitmaakt van Vief West-Vlaanderen vzw, een organisatie die activiteiten inricht voor senioren en 50 plussers.

Zij groepeert in West-Vlaanderen een 70-tal actieve afdelingen. De lokale afdeling Vief Kwiek Oostende telt thans 250 leden en vierde in 2018 haar twintigjarig bestaan.

Als vereniging proberen wij onze leden een zo breed mogelijke waaier aan activiteiten aan te bieden (voordrachten, bowling, fietstochten, bedrijfsbezoeken, bijwonen van theater-voorstellingen, daguitstappen, meerdaagse reizen, geleide natuur- en stadswandelingen, enz.…). Activiteiten worden zowel op lokaal als op provinciaal niveau georganiseerd.

Wij stimuleren daarbij de ontmoeting tussen mensen, geven kennisverruimende activiteiten en proberen mensen uit hun isolement te halen. In de programmatie proberen we een zo ruim mogelijk publiek te bereiken en aandacht te schenken aan de diverse behoeftes, interesses en mogelijkheden. Kortom, voor elk wat wils…en iedereen is welkom!


Als lid krijgt u ons tweemaandelijks foldertje met alle gegevens voor deelname aan de activiteiten in uw brievenbus.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6 euro per kalenderjaarNieuwsberichten

Oproep01/09/2017

Vief Kwiek Oostende wenst haar bestuur uit te breiden. Leden of sympathisanten die zich vrijwillig willen  inzetten als bestuurslid van onze vereniging kunnen contact opnemen met voorzitter Roger Vanderstraeten of een bestuurslid.

Alvast van harte welkom !

 

Verzekering Lichamelijke Ongevallen23/10/2017

Elk lid kan via Sportievak vzw tegen betaling van € 5,00 op jaarbasis een verzekering Lichamelijke Ongevallen aangaan. Deze verzekering is niet verplicht en biedt een dekking voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen tijdens de activiteiten ingericht door een Vief afdeling, alsook tijdens de verplaatsingen van en naar de activiteiten, evenals alle provinciale en/of Vlaamse Vief activiteiten.

 

 

Leden van Vief Kwiek Oostende die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, storten het bedrag van € 5,00 per persoon op rekening  van Vief Kwiek Oostende met de vermelding “Verzekering”

Info21/01/2018

 

Wil je op de hoogte blijven van de lokale

activiteiten van Vief Kwiek Oostende ?

 

Surf dan naar www.50actiefoostende.be

of

www.viefwest.be/KwiekOostende

 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van de provinciale activiteiten van Vief West-Vlaanderen?

 

Surf dan naar www.viefwest.be

 

 

 

 

Wens je Vief Magazine, het 3-maandelijks magazine van Vief West-Vlaanderen vzw te ontvangen?

 

Surf naar www.viefwest.be/ezine en schrijf in door naam, voornaam en e-mail door te geven. Zo krijgt u alle info omtrent het reilen en zeilen van de provinciale en lokale werking, activiteiten en  voordelen.

 

Privacyverklaring25/05/2018

Vief Kwiek Oostende is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vief Kwiek Oostende
Groeningelaan 40 l 8500 Kortrijk
info.west@vief.be
Tel. 056 25 72 61

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Vief Kwiek Oostende verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw aansluiting bij Vief Kwiek Oostende administratief te verwerken
 • Om uw deelname aan de activiteiten van Vief Kwiek Oostende administratief te verwerken
 • Voor informatie en communicatie: (nieuws)brieven, uitnodigingen, mailings, …
 • Voor marketing: promotie, ledenwerving, …
 • Om uw aansluiting bij de verzekering lichamelijke ongevallen administratief te verwerken
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Ziekenfondsnummer
 • Medische gegevens
 • Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit en persoonlijke info
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Relatie met Vief Kwiek Oostende: deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurslid

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat om volgende externe partijen:

 • Provinciaal en Vlaams secretariaat van Vief
 • Lokale Vief-verenigingen
 • Gemeente- of stadsbestuur
 • Mediakanalen
 • Sportievak
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Externe organisatoren en vakantieverblijven

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Vief Kwiek Oostende bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Foto en beeldmateriaal

Foto’s en beelden die tijdens Vlaamse, provinciale en lokale activiteiten genomen worden of werden, kunnen gebruikt worden voor Vief publicaties, alsook op de website en sociale media.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

Vief Kwiek Oostende kan zijn privacy statement wijzigen. Leden krijgen hiervan een melding.